VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Kontakt 
info@boldbros.com 
+421 949 130 543

Článok 1. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky BoldBros.com platia pre nákup v internetovom obchode www.boldbros.com. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.boldbros.com je LEADE s.r.o., Kuklovská 35, 841 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 57727/B, IČO: 44 624 069, DIČ: 2022809976, IČ DPH: SK2022809976.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami boldbros.com zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami boldbros.com zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

Článok 2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy/Objednávka
Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúcemu zašleme potvrdzujúci e-mail, ktorým oznámime prijatie objednávky. Na tento e-mail budeme od kupujúceho očakávať odpoveď iba v prípade, ak budeme žiadať o spresnenie objednávky, alebo jej doplnenie. Určité úpravy strihov (dĺžka, šírka a pod) zadané zákazníkom do objednávky môžu byť spoplatnené.
Objednávka musí obsahovať:

 • identifikačné údaje kupujúceho, t.j. pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu kupujúceho, pri právnickej osobe názov a sídlo spoločnosti, IČO, IČ DPH,
 • jednoznačné určenie predmetu objednávky, resp. kód tovaru,
 • kontaktné údaje kupujúceho /telefón, email/,
 • výrobok
 • presnú adresa dodania tovaru (napr.: bydlisko, sídlo kupujúceho).

Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky prehlasuje, že sa pred jej odoslaním oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
Potvrdenie objednávky, ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, obsahuje:

 • identifikáciu predávajúceho,
 • identifikáciu kupujúceho,
 • číslo objednávky, číslo faktúry,
 • dátum a čas uskutočnenia objednávky,
 • názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú cenu tovaru, celkovú cenu tovaru,
 • spôsob dopravy a platby za tovar, ktoré si kupujúci vybral,
 • cenu dopravy/doručenia (vrátane uvedenia typu),
 • celkovú cenu objednávky, ktorú kupujúci zaplatil/zaplatí,
 • informácie o dátume kedy bude tovar pripravený k odoslaniu.

Článok 3. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže Predávajúci vyhotovuje tovar pre Kupujúceho na základe vopred stanovených a osobitných požiadaviek Kupujúceho uvedených v objednávke.  

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v požadovanej kvalite, v dohodnutej lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

Článok 4. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamácia
Záruka: Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Záruka sa vzťahuje na chybné vyhotovenie švov a látky. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, poškodenie spôsobené neprimeraným používaním, nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Zodpovednosť za vady: Predajca zodpovedá za vady tovaru, ktorý má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. V prípade, ak tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
V prípade, ak sa jedná o:

 • vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, resp. má právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vždy vymeniť chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť (viď. článok 3). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (viď. článok 3). Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • vadu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Reklamácia: Reklamáciu je možné uplatniť poštou na adresu: LEADE s.r.o., Levicka 7, 94901 Nitra alebo vyplnením formulára na vrátenie tovaru a reklamácii. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, predložiť predávajúcemu:

 • originál dokladu o kúpe,
 • sprievodný list, v ktorom uvedie z akého dôvodu výrobok reklamuje,
 • kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme mohli kupujúceho informovať o priebehu reklamácie,
 • pre prípad uznania reklamácie uvedie či žiada výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (viď. článok 3), v prípade žiadosti o vrátenie peňazí uvedie číslo účtu, na ktorý má byť čiastka prevedená.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začatia reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru k predajcovi, budú kupujúcemu spätne uhradené (na vyžiadanie) v prípade uznania reklamácie. Reklamačný poriadok nájdete TU.

Článok 5. Ceny
Všetky ceny tovaru, dopravy sú uvedené na našej stránke a sú konečné, vrátane DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu týchto cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Doklad o kúpe tovaru, resp. daňový doklad a pokyny pre údržbu tovaru budú priložené v originálnom balení tovaru a doručené najneskôr spolu s tovarom.

Článok 6. Platobné podmienky
V našom internetovom obchode www.boldbros.com môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi. Platí iba pre Slovensko a Českú republiku.

Bankový prevod alebo vklad na účet (platba vopred) - po prijatí vašej objednávky vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že vás informujeme o termíne, kedy bola zásielka odoslaná. OBJEDNAVKA JE ZARADENÁ DO VÝROBY AŽ PO PRIJATÍ PLATBY NA NÁŠ ÚČET!

Platba na faktúru so splatnosťou - iba pre veľkoobchodných partnerov.

Platobné karty - po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

PayPal - po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu spoločnosti PayPal, kde zadáte potrebne údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite.     

Článok 7. Dodacie podmienky
Internetový obchod www.boldbros.com dodáva svoje tovary prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a Slovenskej pošty. Doručenie zásielky prebieha v čo najkratšom čase od vyexpedovania zásielky. Vyexpedovanie zásielky závisí od vybraného spôsobu platby a od času zaevidovania objednávky. V okamihu vyexpedovania zásielky sú vám na email doručené potrebné informácie, podľa ktorých si napríklad skontrolujete posledné miesto výskytu vášho balíka. Bežné hodiny doručenia sú v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod..

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe, prípadne odporúčame prevziať balík a ihneď ho otvoriť pred doručovateľom. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky spôsobené porušením týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcim, z titulu neovplyvniteľných skutočností v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka alebo napríklad v prípade neprítomnosti kupujúceho na dohodnutej adrese dodania. V prípade, že kuriér nezastihne kupujúceho na dohodnutej adrese dodania, bude kupujúceho kontaktovať spôsobom, uvedeným v objednávke a dohodne si s kupujúcim najvhodnejší termín dodania tovaru. Druhý aj tretí pokus o doručenie je zahrnutý v cene dopravy.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru v prípade nesprávneho zadania kontaktných údajov zo strany kupujúceho (nesprávna adresa, telefónne číslo, spôsob platby atď.).

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky spôsobené prepravnými spoločnosťami.

Ak predávajúci nemôže vyexpedovať zásielku do 15 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie (viď. článok 2.), je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

Článok 8. Sankcie
V prípade, že kupujúci nezaplatí za tovar a tovar neprevezme, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 20% ceny tovaru – predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Článok 9. Záverečné ustanovenia
Obchodné podmienky platia od 1.9.2017.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje všetky osobné informácie odovzdané kupujúcim za dôverné a slúžia na naplnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón pre kontakt dopravcu s kupujúcim.)

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.