Spracovanie osobných údajov

Zákazník sa zaväzuje poskytnúť správne osobné údaje potrebné pre spracovanie objednávky. Spoločnosť LEADE s.r.o. ako prevádzkovateľ e-shopu www.boldbros.com spracúva osobné údaje Zákazníka za účelom splnenia svojich záväzkov voči Zákazníkovi vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zmluvy o preprave alebo v rámci predzmluvných vzťahov so Zákazníkom, ako aj na svoje marketingové účely.

LEADE s.r.o.  spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). LEADE s.r.o. zodpovedá za to, že osobné údaje Zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu v zmysle VOP.

LEADE s.r.o. spracúva osobné údaje Zákazníka v nasledovnom rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo. LEADE s.r.o. bude spracúvať osobné údaje Zákazníka, ak budú tieto na základe spolupráce zmluvných strán poskytnuté prostredníctvom objednávky v zmysle týchto VOP. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účel plnenia uzavretej zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov so Zákazníkom je §10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov. V prípade neposkytnutia údajov nedôjde k uzavretiu zmluvy.

Odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP alebo odoslaním dopytu prostredníctvom stránky www.boldbros.com udeľuje Zákazník dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely www.boldbros.com. Doba platnosti súhlasu je 2 roky. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Tento súhlas môže Zákazník odvolať písomným “odvolaním súhlasu” zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla spoločnosti LEADE s.r.o. alebo zaslaným na elektronickú adresu info@boldbros.com. Súhlas so zasielaním ponúk tovarov môže Zákazník odvolať označením kolónky odhlásenia odberu, táto možnosť odhlásenia mu bude k dispozícií v každom konkrétnom e-maile. Zákazník si môže kedykoľvek vyžiadať zasielanie informácií o aktuálnej ponuke www.boldbros.com .

Osobné údaje budú uchovávané počas doby platnosti súhlasu Zákazníka so spracovávaním osobných údajov, resp. počas existencie účelu spracúvania osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov, podľa smernice GDPR, informácie zasielané s každej objednávky pri platbe kartou použitím platobnej brány GP web pay, sú:

- Meno a priezvisko (Name)

- E-mailová adresa (Email address)

- Domáce telefónne číslo (Home phone number)

- Číslo mobilného telefónu (Mobile phone number)

- Fakturačná adresa (Billing address)

- Dodacia adresa (Shipping address)

Zákazník má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov právo:

a) vyžadovať potvrdenie či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

b) vyžadovať informáciu o zdroji osobných údajov,

c) vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,

e) na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil

f) na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,

g) na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu,

h) a ďalšie práva podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.