VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kontakt 
info@boldbros.com 
+421 918 454645


Článek 1. Všeobecné ustanovení


Obchodní podmínky BoldBros.com platí pro nákup v internetovém obchodě www.boldbros.com.
Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozujícím internetový obchod www.boldbros.com je LEADE s.r.o., Kuklovská 35, 841 04 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 57727/B, IČO: 44 624 069, DIČ: 2022809976, IČ DPH: SK2022809976.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami boldbros.com občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami boldbros.com obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.


Článek 2. Uzavření kupní smlouvy/Objednávka

Objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřená okamžikem závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Kupujícímu zašleme povrzující e-mail, kterým oznámíme přijetí objednávky. Na tento e-mail budeme od kupujícího očekávat odpověď pouze v případě, pokud budeme žádat zpřesnění objednávky, nebo její doplnění.

Objednávka musí obsahovat:
identifikační údaje kupujícího, tj. u fyzické osoby jméno, příjmení a adresa kupujícího, u právnické osoby název a sídlo společnosti, IČO, IČ DPH, jednoznačné určení předmětu objednávky, resp. kód zboží, kontaktní údaje kupujícího /telefonní číslo, email/,
výrobek, přesnou adresu pro doručení zboží (např. bydliště, sídlo kupujícího).

Kupující okamžikem odeslání své objednávky prohlašuje, že se před jejím odesláním seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, s jeho reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Potvrzení objednávky, kterou prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou obsahuje:
identifikaci prodávajícího,
identifikaci kupujícího,
číslo objednávky, číslo faktury,
datum a čas uskutečnění objednávky,
název zboží, jeho objednané množství, jednotkovou cenu zboží, celkovou cenu zboží,
způsob dopravy a platby za zboží, které si kupující vybral,
cenu dopravy/doručení (včetně uvedení typu)
celkovou cenu objednávky, kterou kupující zaplatil/zaplatí,
informace o datu, kdy bude zboží připraveno k odeslání.

Článek 3. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti má možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů na základě  § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bez uvedení důvodu. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, bere na vědomí, že dodavatel je oprávněný požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nevyhnutelných výdajů spojených s odstoupením od smlouvy. Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění.

Odstoupit může kupující tak, že tuto skutečnost oznámí písemně prodávajícímu na adresu sídla společnosti:  LEADE s.r.o., Kuklovská 35, 841 04 Bratislava a to formou doporučené poštovní zásilky, emailem nebo vyplněním formuláře pro vrácení zboží a reklamace.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen nepoškozené zboží doručit na adresu sídla společnosti  LEADE s.r.o., Kuklovská 35, 841 05 Bratislava na vlastní náklady v původním stavu a v původním nepoškozeném obalu jako zásilku s dohodnutým pojištěním proti škodám způsobeným přepravou. Zboží prosíme posílat doporučeně a pojištěné, protože neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Naše společnost nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby!

Pokud kupující vrátí objednané zboží neúplné, poškozené, znečištěné, viditelně použité, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu uhradit ze sumy, která byla uhrazena kupujícím za objednané zboží.

Kupující je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má prodávající poukázat sumu za objednané zboží. Prodávající se zavazuje vrátit zaplacenou sumu, resp. sumu sníženou o vzniklou škodu, a dále platby, které byly uhrazeny v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží ke kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od  smlouvy. Do doby vrácení zboží nebo prokázání jeho odeslání může prodávající vracenou částku zadržet.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud objednaný tovar není možné dodat v lhůtě nebo v ceně určené obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění, případně pokud si kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.

Článek 4. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace

Záruka: Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná plynou od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Záruka se vztahuje na chybné zhotovení švů a látky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, poškození způsobené nepřiměřeným používáním, nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Odpovědnost za vady: Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo se objeví v průběhu záruční doby. Pokud zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.
 
V případě že se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně včas a řádně odstraněná, resp. má právo na výměnu zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění vady toto vadné zboží vyměnit, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
V případě že se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží, nebo má právo od smlouvy odstoupit (viz článek 3). Po volbě způsobu řešení již kupující nemůže tuto volbu sám jednostranně měnit.
V případě že se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny. Výška slevy je věcí dohody mezi kupujícím a prodávajícím.
V případě že se jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže díky opakovaně se vyskytující vadě po opravě, případně pro větší počet vad, zboží řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit.

Reklamace: Reklamaci je možné uplatnit poštou na adrese: LEADE s.r.o., Kuklovská 35, 841 04 Bratislava, nebo vyplněním formuláře pro vrácení zboží a reklamaci. Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky předložit prodávajícímu:

originál kupního dokladu,
průvodní list, ve kterém je uveden důvod reklamace
kompletní údaje, včetně emailu a telefonního čísla z důvodu infomování o průběhu reklamace,
uvést zda preferujete v případě uznání reklamace výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz článek 3). V případě žádosti o vrácení peněz je potřebné uvést číslo účtu, na který má být částka převedena.
 
Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
Prodávající oznámí výsledek reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně (emailem, poštou). Kopii reklamačního protokolu odešle prodávající kupujícímu společně se zbožím, resp. mu ji odevzdá osobně při převzetí reklamovaného zboží. Náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodejci budou kupujícímu zpětně uhrazeny (po vyžádání) v případě uznání reklamace.

Článek 5 Ceny

Ceny zboží a dopravy jsou uvedené na naší stránce a jsou konečné (včetně DPH).
Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu těchto cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedená v potvrzení objednávky. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v čase objednání zboží. Doklad o koupi zboží, resp. daňový doklad a pokyny pro údržbu zboží budou přiloženy v originálním balení zboží a doručeny nejpozději spolu se zbožím.

Článek 6 Platební podmínky

V našem internetovém obchodě www.boldbros.com může kupující uhradit kupní cenu těmito způsoby:

Dobírka – nejpoužívanějsí způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte kurýrovi při převzetí zboží.

Bankovní převod nebo vklad na účet (platba předem) – po přijetí vaší objednávky vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet. Po přijetí platby odešleme zboží s tím, že vás informujeme o termínu, kdy byla zásilka odeslána.

Platba na fakturu se splatností – pouze pro velkoobchodní partnery.

Platební karty – po vytvoření objednávky budete přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizovaná, platba proběhne okamžitě. Podporujeme bezpečné platby.

Článek 7 Dodací podmínky

Internetový obchod www.boldbros.com dodává své zboží prostřednictvím kurýrní služby. Doručení zásilek je vždy následující pracovní den od vyexpedování zásilky. Vyexpedování zásilky závisí na vybraném způsobu platby. V okamžiku vyexpedování zásilky jsou vám na email doručeny potřebné informace, podle kterých si například zkontrolujete poslední místo výskytu vašeho balíku. Běžné hodiny doručení jsou v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hod.

Zboží je pro dopravu bezpečně zabalené. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporučenost zásilky a toto potvrdit do přepravního listu.

V případě jakékoliv pochybnosti odmítněte zásilku převzít a urychleně nás informujte, abychom se dohodli na dalším postupu, případně doporučujeme převzít balík a otevřít ho před doručovatelem. Jakékoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží nebudou akceptovány.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za opožděné nebo neuskutečněné doručení zboží způsobené porušením těchto Všeobecných obchodních podmínek z titulu neovlivnitelných skutečností ve smyslu Občanského a Obchodního zákoníku, nebo například v případě nepřítomnosti kupujícího na dohodnuté adrese dodání. V případě že kurýr nezastihne kupujícího na dohodnuté adrese dodání, bude kupujícího telefonicky kontaktovat na čísle, které uvedl v objednávce a dohodne si s kupujícím nejvhodnější termín doručení zboží. Druhý a třetí pokus je zahrnutý v ceně dopravy.

Prodávající neodpovídá za opožděné nebo neuskutečněné dodání zboží v případě nesprávného zadání kontaktních údajů ze strany kupujícího (nesprávná adresa, telefonní číslo, způsob platby apod.)

Pokud prodávající nemůže vyexpedovat zásilku do 3 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje na její zpracování (viz článek 2), je povinen o tom bezodkladně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit sumu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění. V případě náhradního plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.

Článek 8 Sankce

V případě že kupující nezaplatí za zboží a zboží nepřevezme, prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výšce 20% ceny zboží – předmětu koupě. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši. Nárok prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen.

Článek 9 Závěrečné ustanovení

Obchodní podmínky platí od 1.9. 2017.
Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.
Provozovatel internetového obchodu prohlašuje všechny osobní údaje odevzdané kupujícím za důvěrné a využíté pro naplnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží a pro kontakt dopravce s kupujícím (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo).

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od smlouvy.