Zpracování osobních údajů

Zákazník dobrovolně poskytuje správné osobní údaje ke zpracování za účelem splnění objednávky a to společnosti  LEADE s.r.o., provozovateli e-shopu www.boldbros.com. Údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Společnost LEADE s.r.o. zpracovává osobní údaje Zákazníka za účelem splnění svých závazků vůči Zákazníkovi, které vyplývají z kupní smlouvy a smlouvy o přepravě, v rámci předsmluvních vztahů se Zákazníkem a pro své marketigové účely.

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje všechny osobní údaje jemu odevzdané za důvěrné a využíté pro naplnění kupní smlouvy. Nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společnosti zabezpečující přepravu ve smyslu VOP.


LEADE s.r.o. zpracovává osobní údaje Zákazníka v následujícím rozsahu: titul, jméno, příjmení, elektronická adresa (e-mail), adresa trvalého bydliště, adresa dodání zboží, fakturační adresa, telefonní číslo.

LEADE s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje Zákazníka, jestliže budou tyto údaje na základě spolupráce smluvních stran poskytnuty prostřednictvím objednávky ve smyslu těchto VOP. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Právní základem zpracování osobních údajů pro účel plnění uzavřené smlouvy nebo v rámci předsmluvních vztahů se Zákazníkem je respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. V případě neposkytnutí údajů nedojde k uzavření smlouvy.

Odesláním objednávky ve smyslu těchto VOP nebo odesláním poptávky prostřednictvím stránky www.boldbros.com uděluje Zákazník dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely www.boldbros.com. Doba platnosti souhlasu je 2 roky. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat. Tento souhlas může Zákazník odvolat písemným „odvoláním souhlasu“, který zašle doporučenou poštou na adresu sídla společnosti LEADE s.r.o., případně jej zašle na elektronickou adresu info@boldbros.com. Souhlas se zasílaním nabídek zboží může Zákazník odvolat označením kolonky „odhlášení odběru“. Tato možnost odhlášení mu bude k dispozici v každém konkrétním e-mailu. Zákazník si může kdykoli vyžádat zasílání informací o aktuální nabídce www.boldbros.com.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu platnosti souhlasu Zákazníka se zpracováním osobních údajů, resp. po dobu existence účelu zpracování osobních údajů.

Zákazník má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:

a) vyžadovat potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracované,

b) vyžadovat informaci o zdroji osobních údajů,

c) vyžadovat seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

d) na opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů,

e) na likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování se skončil,

f) na likvidaci osobních údajů, pokud došlo k porušení zákona,

g) na blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud jsou osobní údaje zpracované na základě souhlasu,

h) na další práva podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů