Stáhněte si formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy ve formátu word.


 

Kupující – spotřebitel

Jméno a příjmení, titul: .....................................................................

Adresa bydliště: ...............................................................................

Telefonní číslo: .................................................................................

E-mail: ............................................................................................


Odstupuje od smlouvy uzavřené s prodávajícím:

LEADE s.r.o., Kuklovská 35, 841 04, Bratislava, IČO 44624069, DIČ 2022809976, IČ DPH SK2022809976

Číslo pokladního dokladu / faktury: ...................................................
 
Číslo objednávky: ............................................................................

Datum prodeje: ...............................................................................

Označení vráceného zboží: ...............................................................

Kupní cena má být vrácena: .............................................................
- bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: IBAN
- v hotovosti na adrese LEADE s.r.o., Levická cesta 7, 949 01, Nitra

Datum a podpis kupujícího – spotřebitele:

........................................................................................................

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu v lhůtě 14 dní. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným vyhlášením. Pro tento účel můžete použít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachovaná, pokud pošlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena převodem finančních prostředků na bankovní účet uvedený v tomto odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.